Podmienky používania webovej stránky

Podmienky používania webovej stránky

Získať ponukuPozrieť referencie

Recenzie BA

Google Reviews

5 / 21

Recenzie BB

Google Reviews

4.8 / 41

Darina Petrovičová

Darina Petrovičová

Marketingová agentúra, ktorá stojí pri nás od nášho začiatku. Vytvorili nám webovú stránku, tvoria nám celý obsah na sociálnych sieťach, starajú sa o marketingové kampane. Od začiatku nám vedeli všetko vysvetliť, poradiť, pomôcť, naplniť naše predstavy. Sme radi že sme si vybrali práve túto agentúru, ktorú môžeme ...

Nikola Struhárová

Nikola Struhárová

Vytvorenie nového webu bolo veľmi rýchle a podľa vopred stanovených podmienok. Komunikácia s panom Rumanovskym bola a stále je skvela, vždy sa snažil naše požiadavky spracovat čo najrýchlejšie. Web je prehľadný, ľahko sa na ňom orientuje a to iste platí aj o admin sekcii, v ktorej si jednotlivé sekcie na webe upravujeme. Nemám ...

Silvester Gajdošik

Silvester Gajdošik

Dobrý deň, rád by som sa podelil o svoje skúsenosti s MR studio IT. Spolupracovali sme spolu na dvoch projektoch, čo značí našu spokojnosť už od prvého projektu. Radi by sme vyzdvihli profesionálny a odborný prístup firmy a poradenstvo nie len v oblasti IT. Firma je pripravená previesť vás vašim projektom a odhaliť v ňom aj tie ...

Podmienky používania webovej stránky www.mrstudio.eu (Terms of Service)

Tieto pod­mienky po­u­ží­va­nia sú platné od 25.5.2018.

Ďa­ku­jeme Vám, že ste sa roz­hodli navštíviť webovú stránku mrstudio.eu. Pre­čí­tajte si pro­sím tieto pod­mienky po­u­ží­va­nia, pre­tože náš vzťah s Vami pri po­u­ží­vaní webovej stránky sa nimi bez­výh­radne riadi (ďa­lej len „Pod­mienky“). Po­kiaľ s tý­mito Pod­mien­kami ne­sú­hla­síte ne­mô­žete túto webovú stránku po­u­ží­vať.

 

 1. Úvodné usta­no­ve­nia
  a)    Tieto Pod­mienky upra­vujú po­u­ží­va­nie webovej stránky www.mrstudio.eu. Web stránka za­hŕňa všetky a aké­koľ­vek časti we­bo­vej stránky, jej pod­strá­nky, ich ob­sah, zdro­jové a stro­jové kódy tak, ako je v akom­koľ­vek čase do­stupný a pre­vádz­ko­vaný na vyš­šie uve­de­nej do­méne (ďa­lej len „web stránka“).
  b)    Po­sky­to­va­te­ľom a pre­vádz­ko­va­te­ľom stránky SZČO Martin Rumanovský - MR Studio, so sídlom Tatranská, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu Banská Bystrica, IČO: 50514156, DIČ:1084654505, založenej v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pra­vid­lách po­u­žíva po­jem „mrstudio.eu“, „ja“ „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli SZČO Martin Rumanovský - MR Studio
  c)    Sú­čas­ťou Pod­mie­nok sú aj Pod­mienky ochrany sú­kro­mia Co­okie po­licy a iné do­da­točné pod­mienky ke­dy­koľ­vek zve­rej­nené mrstudio.eu  po­čas pre­vádzky web stránky, ako od­kaz v týchto Pod­mien­kach alebo iným spô­so­bom. Ak by bol roz­por me­dzi usta­no­ve­niami jed­not­li­vých pod­mie­nok uve­de­ných v pred­chá­dza­jú­cej vete tak ob­sah týchto Pod­mie­nok má pred­nosť.
  d)    Ak­cep­to­va­ním týchto Pod­mie­nok a po­u­ží­va­ním web stránky sú­hla­síte s pod­mien­kami, ktoré sú v nich ob­sia­hnuté.
  e)    Po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste podľa plat­ných pred­pi­sov Slo­ven­skej re­pub­liky a kra­jiny Vášho ob­čian­stva alebo re­zi­den­cie, opráv­nený s mrstudio.eu uzav­rieť platnú zmluvu, ktorá vzniká po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok. Ak po­u­ží­vate web stránku ako zá­stupca inej osoby po­tom po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste platne a účinne opráv­nený ta­kúto osobu za­stu­po­vať. Ak po­tvr­dzu­jete tieto Pod­mienky za spo­loč­nosť, alebo inú práv­nickú osobu, po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste opráv­nený za ta­kýto sub­jekt uzav­rieť s mrstudio.eu platnú zmluvu, ktorá vzniká po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok. Po­kiaľ nie ste podľa kra­jiny Vášho ob­čian­stva alebo re­zi­den­cie pl­no­letý alebo opráv­nený s mrstudio.eu uzav­rieť zmluvu na zá­klade týchto Pod­mie­nok bez sú­hlasu zá­stupcu po­tom po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že máte sú­hlas zá­kon­ného alebo iného zá­stupcu na po­u­ží­va­nie web stránky a po­tvr­de­nie a ak­cep­to­va­nie týchto Pod­mie­nok. Zá­ro­veň po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste schopný do­dr­žia­vať a pl­niť všetky pra­vidlá, pod­mienky, po­vin­nosti, zá­väzky, vy­hlá­se­nia a zá­ruky uve­dené v týchto Pod­mien­kach.
  f)    Tieto Pod­mienky pla­tia pre kaž­dého kto akým­koľ­vek spô­so­bom po­u­žíva web stránku.
  g)    Sme opráv­není tieto Pod­mienky ke­dy­koľ­vek me­niť alebo upra­vo­vať. Takto zme­nené Pod­mienky budú platné a účinné mo­men­tom ich zve­rej­ne­nia na we­bo­vej stránke prí­padne mo­bil­nej ap­li­ká­cií web stránky (ak bude vy­tvo­rená) a po­u­ží­va­ním web stránky (kaž­dým pri­hlá­se­ním sa do a po­u­ži­tím web stránky) vy­jad­ru­jete sú­hlas s tý­mito no­vými Pod­mien­kami. Ste po­vinný sa s no­vými Pod­mien­kami pred ďal­ším po­u­ží­va­ním web stránky obo­zná­miť.
  h)    Po­kiaľ ne­sú­hla­síte s aký­mi­koľ­vek pod­mien­kami uve­de­nými v týchto Pod­mien­kach, po­tom web stránku nie ste opráv­nený po­u­ží­vať a mali by ste ukon­čiť po­u­ží­va­nie web stránky. Váš prí­stup k web stránke môže byť v ta­kej si­tu­ácii za­me­dzený. Ak ste ne­spo­kojný s akou­koľ­vek čas­ťou web stránky alebo jej fun­kci­ona­li­tou alebo so služ­bami mrstudio.eu po­tom je­di­ným spô­so­bom vy­jad­re­nia ne­sú­hlasu je pre­stať web stránku po­u­ží­vať.
  i)    Usta­no­ve­nia týchto Pod­mie­nok sa v pri­me­ra­nom roz­sahu po­u­žijú aj pri po­u­ží­vaní nami vy­tvo­re­ných prog­ra­mov a ap­li­ká­cii ur­če­ných k prí­stupu na web stránku na akých­koľ­vek za­ria­de­niach ke­dy­koľ­vek v bu­dúc­nosti.

 

 1. Práva k webovej stránke a ob­sahu
  a)    Vý­luč­ným vlast­ní­kom a dr­ži­te­ľom všet­kých ma­jet­ko­vých práv a os­tat­ných práv du­šev­ného vlast­níc­tva k web stránke a akej­koľ­vek jej časti, ob­sahu web stránky, ochran­ným znám­kam a lo­gám web stránky je vý­lučne mrstudio.eu
  b)    Ak­cep­to­va­ním týchto Pod­mie­nok a po­u­ží­va­ním web stránky ne­na­do­bú­date aké­koľ­vek ma­jet­kové práva, li­cen­cie, sub­li­cen­cie alebo iné práva k web stránke (najmä nie právo upra­vo­vať, me­niť, za­sa­ho­vať do web stránky, spra­co­vať, adap­to­vať a vy­tvá­rať od­vo­dené diela, vy­tvá­rať kó­pie web stránky, web stránku alebo jej kó­pie ďa­lej dis­tri­bu­ovať a pod.). Web stránka a všetky jej sú­časti, vrá­tane gra­fic­kých prv­kov, ich roz­lo­že­nia, tex­tov, ro­z­hraní a iných sú­častí web stránky sú chrá­nené podľa práva Slo­ven­skej re­pub­liky a me­dzi­ná­rod­ných zmlúv v ob­lasti práv du­šev­ného vlast­níc­tva. Aké­koľ­vek po­u­ži­tie web stránky inak ako v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami vy­ža­duje pí­somný sú­hlas  mrstudio.eu. Nie ste opráv­nený bez sú­hlasu  mrstudio.eu po­u­ží­vať značky a logo  mrstudio.eu ani po­u­ží­vať iné gra­fické prvky web stránky.
  c)    Nie ste opráv­nený me­niť zdro­jový alebo stro­jový kód web stránky a sna­žiť sa o ich spätný pre­klad a ani inak za­sa­ho­vať do jej fun­kci­ona­lít. Web stránka nie je po­sky­to­vaná pod nie­kto­rou z voľne ší­ri­teľ­ných li­cen­cií (GNU GPL a iné voľne ší­ri­teľné li­cen­cie).
  d)    Zod­po­ve­dáte za aký­koľ­vek ob­sah, ktorý na web stránke po­skyt­nete; najmä, že k ta­ké­muto ob­sahu máte právo, ktoré Vás opráv­ňuje ta­kýto ob­sah na web stránku na­hrať a po­skyt­núť. Všetky Vaše práva k ta­ké­muto ob­sahu zo­stá­vajú za­cho­vané (vrá­tane práv du­šev­ného vlast­níc­tva). Máme právo podľa vlast­ného uvá­že­nia pre­skú­mať aký­koľ­vek ob­sah, ktorý na web stránku pri­dáte.
  e)   mrstudio.eu si vy­hra­dzuje právo vy­ma­zať z web stránky aký­koľ­vek ob­sah, ktorý po­ru­šuje tieto Pod­mienky, vše­obecne zá­väzné právne pred­pisy alebo je inak v roz­pore s dob­rými mravmi.
  f)    Na­hra­tím alebo ulo­že­ním aké­ho­koľ­vek ob­sahu na web stránku ude­ľu­jete mrstudio.eu ne­výh­radnú, be­z­od­platnú, ča­sovo, geo­gra­ficky a vecne ne­ob­me­dzenú li­cen­ciu na po­u­ži­tie ta­ké­hoto ob­sahu akým­koľ­vek po­vo­le­ným spô­so­bom. Sú­hla­síte, že mrstudio.eu je opráv­nený v roz­sahu podľa pred­chá­dza­jú­cej vety li­cen­ciu po­stú­piť na tre­tiu osobu ako aj ude­liť sub­li­cen­ciu v roz­sahu podľa pred­chá­dza­jú­cej vety.
  g)    Po­kiaľ ste zis­tili, že aký­koľ­vek ob­sah web stránky po­ru­šuje Vaše vlast­nícke práva alebo práva du­šev­ného vlast­níc­tva alebo práva osoby, ktorú ste opráv­nený za­stu­po­vať, mô­žete túto sku­toč­nosť ozná­miť mrstudio.eu a žia­dať mrstudio.eu o od­strá­ne­nie ta­ké­hoto ob­sahu z web stránky. mrstudio.eu nie je po­vinný ta­kejto žia­dosti vy­ho­vieť ak: 
  A.ne­pred­lo­žíte všetky iden­ti­fi­kačné údaje Vás alebo vlast­níka alebo dr­ži­teľa práv k ob­sahu, kto­rého za­stu­pu­jete, vrá­tane kon­takt­ných úda­jov; 
  B. do­sta­točne vie­ro­hodne ne­pre­uká­žete, že Vy alebo osoba, ktorú za­stu­pu­jete, je vlast­ní­kom alebo opráv­ne­ným dr­ži­te­ľom práv k ob­sahu; 
  C. do­sta­točne presne ne­iden­ti­fi­ku­jete ob­sah, ktorý po­ru­šuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú za­stu­pu­jete a ktorý žia­date od­strá­niť alebo k nemu žia­date ob­me­dziť prí­stup; 
  D. ne­pred­lo­žíte Vami pod­pí­sané vy­hlá­se­nie, že podľa Vášho naj­lep­šieho ve­do­mia ob­sah, ktorý žia­date stiah­nuť alebo ob­me­dziť po­ru­šuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú za­stu­pu­jete a že na­hra­díte mrstudio.eu akú­koľ­vek škodu a ná­klady, ktorá mu vznikne v dô­sledku toho, že vy­ho­vie Va­šej žia­dosti o stia­hnu­tie alebo ob­me­dze­nie ob­sahu; 
  E. ne­pred­lo­žíte pí­somné pl­no­mo­cen­stvo alebo iný do­klad, ktorý pre­uka­zuje, že máte opráv­ne­nie za­stu­po­vať vlast­níka alebo opráv­ne­ného dr­ži­teľa práv k ta­ké­muto ob­sahu.
  h)    Žia­dosti o od­strá­ne­nie ob­sahu za­sie­lajte na ad­resu na­šej spo­loč­nosti alebo na emai­lovú ad­resu rumanovsky@mrstudio.eu
 1. Mo­di­fi­ká­cia Webovej stránky 
  a)    Vy­hra­dzu­jeme si právo ke­dy­koľ­vek zme­niť, do­pl­niť, po­za­sta­viť alebo ukon­čiť pre­vádz­ko­va­nie web stránky alebo akej­koľ­vek jeho časti. Ta­kisto si vy­hra­dzu­jeme právo pri­dať nové ob­me­dze­nia vzťa­hu­júce sa na po­u­ží­va­nie web stránky.
 1. Zod­po­ved­nosť
  a)   mrstudio.eu ne­pos­ky­tuje žiadne z na­sle­dov­ných zá­ruk a vy­hlá­sení: 
  A. web stránka bude po­sky­to­vaná včas, bez pre­ru­še­nia a bez chýb; 
  B. web stránka bude kom­pa­ti­bilná a bude bez vád spo­lu­pra­co­vať s iným hard­vé­rom, soft­vé­rom, sys­té­mom alebo dá­tami;
  C. chyby web stránky budú od­strá­nené riadne a včas;
  b)   mrstudio.eu ne­zod­po­vedá za vady web stránky a ne­pos­ky­tuje zá­ruku za akosť web stránky (zmluvné strany vy­lu­čujú pô­sob­nosť § 562 Ob­chod­ného zá­kon­níka vo vzťahu k web stránke).
  c)   mrstudio.eu web stránku pre­vádz­kuje a po­sky­tuje v stave v akom je (asis) bez akých­koľ­vek zá­ruk a vy­hlá­sení.
  d)   mrstudio.eu ne­zod­po­vedá za Vašu in­te­rak­ciu a ko­mu­ni­ká­ciu s inými uží­va­teľmi web stránky re­a­li­zo­vanú pro­stred­níc­tvom web stránku alebo na jej zá­klade. Aké­koľ­vek ta­kéto vzťahy me­dzi Vami a inými uží­va­teľmi web stránky alebo tre­tími stra­nami uro­be­nými alebo re­a­li­zo­va­nými pro­stred­níc­tvom web stránky alebo na jej zá­klade vzni­kajú a sú uzat­vá­rané vý­lučne me­dzi Vami a ta­ký­mito oso­bami.
  e)   mrstudio.eu, jeho šta­tu­tári, ria­di­te­lia, za­mest­nanci, pra­cov­níci, zá­stup­co­via a do­dá­va­te­lia v žiad­nom prí­pade ne­zod­po­ve­dajú za žiadne priame, ne­priame, ná­hodné alebo ná­sledné škody (vrá­tane uš­lého zisku), po­ško­de­nia dob­rého mena alebo dát vy­plý­va­júce z po­u­ží­va­nia web stránky, do­stup­nosti, spo­lie­ha­nia sa na uží­va­nie, vlast­nosti a fun­kcie web stránky, ne­mož­nosti uží­vať web stránku, zmeny alebo za­blo­ko­va­nia web stránky a to i v prí­pade, že ste nás na túto sku­toč­nosť upo­zor­nili.
  f)   mrstudio.eu ne­ne­sie zod­po­ved­nosť za chy­bo­vosť, vý­luky alebo vý­padky web stránky, ktoré sú spô­so­bené chy­bo­vos­ťou, vý­lu­kami alebo vý­pad­kami Va­šich sys­té­mov, ve­rej­nej ko­mu­ni­kač­nej siete alebo do­dá­vok elek­tric­kej ener­gie.
  g) Po­kiaľ je Vám na web stránke po­sky­to­vaná ur­čitá zá­ruka podľa prí­sluš­nej ju­ris­dik­cie v ta­kom prí­pade Vám po­sky­tu­jeme vý­lučne zá­ruku v tomto roz­sahu a v os­tat­nom roz­sahu zá­ruku vy­lu­ču­jeme.
 1. Zá­ve­rečné usta­no­ve­nia
  a)    Nie ste opráv­nený pre­viesť alebo po­stú­piť aké­koľ­vek práva z týchto Pod­mie­nok na tre­tiu osobu bez sú­hlasu mrstudio.eu.
  b)    Tieto Pod­mienky ob­sa­hujú úplnú a je­dinú do­hodu me­dzi Vami a mrstudio.eu ohľa­dom po­u­ží­va­nia web stránky a na­hrá­dzajú aké­koľ­vek pred­chá­dza­júce pí­somné alebo ústne do­hody alebo do­jed­na­nia me­dzi Vami a mrstudio.eu ohľa­dom po­u­ží­va­nia web stránky.
  c)    Žiadne ne­u­plat­ne­nie aké­ho­koľ­vek práva alebo ná­roku podľa týchto Pod­mie­nok zo strany mrstudio.eu ne­zna­mená zriek­nu­tie sa alebo vzda­nie sa tohto práva a mrstudio.eu je opráv­nená/ý ke­dy­koľ­vek ta­kéto právo alebo ná­rok uplat­niť.
  d)    Ak by nie­ktoré usta­no­ve­nia týchto Pod­mie­nok a zmluvy uzat­vo­re­nej me­dzi Vami a mrstudio.eu mali byť ne­plat­nými už v čase jej uzav­re­tia, alebo ak sa stanú ne­plat­nými ne­skôr po uzav­retí zmluvy, nie je tým dot­knutá plat­nosť os­tat­ných usta­no­vení Pod­mie­nok. Na­miesto ne­plat­ných usta­no­vení Pod­mie­nok sa po­u­žijú usta­no­ve­nia Ob­čian­skeho zá­kon­níka, Ob­chod­ného zá­kon­níka, Au­tor­ského zá­kona a os­tat­ných plat­ných práv­nych pred­pi­sov Slo­ven­skej re­pub­liky, ktoré sú svo­jím ob­sa­hom a úče­lom najb­liž­šie ob­sahu a účelu.
  e)    Pre do­ru­čo­va­nie elek­tro­nic­kých správ (e-mail) platí, že elek­tro­nická pí­som­nosť sa po­va­žuje za do­ru­čenú jej do­ru­če­ním do emai­lo­vej schránky ad­re­sáta. Pre do­ru­čo­va­nie pí­som­ností platí, že zá­sielka sa po­va­žuje za do­ru­čenú aj v prí­pade, ak ju ad­re­sát od­mietne pre­vziať, alebo aj v prí­pade, že si ju ad­re­sát vlast­ným za­vi­ne­ním alebo opo­me­nu­tím ne­pre­vezme. V ta­kom prí­pade sa po­va­žuje za do­ru­čenú uply­nu­tím úlož­nej doby na po­šte v trvaní podľa ur­če­nia odo­sie­la­teľa a vrá­te­ním zá­sielky odo­sie­la­te­ľovi, o čom musí odo­sie­la­teľ pre­uká­zať ne­poš­ko­dený dô­kaz. Ozná­me­nia do­ru­čo­vané pro­stred­níc­tvom do­ru­čo­va­teľa – ku­ri­ér­skej služby budú po­va­žo­vané za do­ru­čené mo­men­tom pre­vza­tia ad­re­sá­tom. V prí­pade ne­ús­peš­nosti do­ru­če­nia ku­ri­ér­skou služ­bou sa bude po­va­žo­vať za mo­ment do­ru­če­nia tretí deň po vy­ko­naní pr­vého po­kusu o do­ru­če­nie, pri­čom vy­ko­na­nie po­kusu o do­ru­če­nie sa pre­ukáže vy­hlá­se­ním do­ru­čo­va­teľa – ku­ri­ér­skej služby.
  f)    Na zá­klade týchto Pod­mie­nok vzniká me­dzi Vami a mrstudio.eu zmluvný vzťah, ktorý sa spra­vuje práv­nym po­riad­kom Slo­ven­skej re­pub­liky. Všetky spory tý­ka­júce sa ná­ro­kov vy­plý­va­jú­cich z týchto Pod­mie­nok alebo po­u­ží­va­nia web stránky či sú­vi­siace s tý­mito Pod­mien­kami alebo web stránkou budú vý­lučne v kom­pe­ten­cii sú­dov Slo­ven­skej re­pub­liky. Vy aj mrstudio.eu sú­hla­síte s tým, že ta­kéto spory budú pod­lie­hať ju­ris­dik­cii týchto sú­dov.

V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok nás mô­žete kon­tak­to­vať na info@mrstudio.eu.

Aktualizované: 13/08/2023